Us indico la feina que haureu de fer a casa

 

Setmana del 23 al 27 de març 2020

 

Acabar el resum dels paràgrafs de l’Abstract, tot traient les idees dels comentaris de C. G. Trevijano i les corresponents pàgs. del Copleston


Setmana del 30 de març al 3 d'abril

Feu les 3 preguntes d'aquest examen de Hume corresponent a PAU 2019 (feu servir el dossier)

OPCIÓ B

És evident que Adam, amb tota la seva ciència, mai no hauria estat capaç de demostrar que el curs de la natura hagi de continuar sent uniformement el mateix i que el futur hagi de ser conforme al passat. Allò que és possible no es pot mai demostrar que sigui fals; i és possible que el curs de la natura pugui canviar, perquè podem concebre aquest canvi. Encara aniré més lluny i afirmaré que Adam no podria ni tan sols provar amb algun argument probable que el futur hagi d’estar en conformitat amb el passat. Tots els arguments probables es construeixen precisament sobre aquesta suposició, és a dir, que hi ha conformitat entre el futur i el passat, i per tant mai no poden provar-la. Aquesta conformitat és una qüestió de fet, i, si cal provar-la, no admetrem cap prova que no provingui de l’experiència. Però la nostra experiència del passat no pot ser prova de res de cara al futur, a menys que ja suposem que hi ha semblança entre passat i futur. Aquesta és, doncs, una qüestió que no admet prova de cap mena i que donem per descomptada sense cap tipus de prova. 

David Hume. Abstract del ‘Tractat de la naturalesa humana’ 1

1) Expliqueu breument (entre seixanta i cent paraules) les idees principals del text i com hi apareixen relacionades. [2 punts] 

2). Expliqueu breument (entre cinc i vint paraules en cada cas) el significat que tenen en el text el mot i l’expressió següents: [1 punt] 

a) «demostrar» 

b) «allò que és possible» 

3. Expliqueu el sentit de la frase següent del text i les raons de David Hume per a afirmar-la: «Aquesta és, doncs, una qüestió que no admet prova de cap mena i que donem per descomptada sense cap tipus de prova.» (En la resposta, us heu de referir als aspectes del pensament de Hume que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text (3 punts)


Setmana del 14 al 18 d'abril 2020

Us adjunto l'arxiu de Kant per si algó no el té. Cal treballar la introducció de Manuel García Morente (pàgs. 1-6), el capítol de Copleston (pàg. 6-20).i l'Annex II de H.J. Paton (págs. 36-49). Aquest últim text és un estudi bastant específic sobre La Fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es la lectura de Kant. El vostre resum ha de tenir aquests capítols. Treieu la informació de les tres lectures (García Morente, Copleston i Paton)

Capítols del resum de Kant.

1) La conciencia moral. 

2) La razón práctica.

3) Los calificativos morales.

4) El imperativo categórico y el imperativo hipotético.

5) Moralidad y legalidad.

6) La fórmula del imperativo categórico.

7) Autonomía y heteronomía moral.

8) Los tres postulados de la razón práctica.

8.1. El postulado de la libertad.

8,2. El postulado de la inmortalidad.

8.3. El postulado de la existencia de Dios.

9) Primacía de la razón práctica.

Setmana del 20 d'abril al 24 d'abril 2020

Continueu treballant el dossier de Kant. Recordeu que l'esquema/índex s'ha de fer a partir de les tres lectures indicades (G. Morente / Copleston / Paton), no exclusivament a partir de G. Morente,  del qual hem extret el guió 

Setmana del 27 d'abril a l' 1 de maig 2020

Continueu treballant el dossier de Kant.  S'haurà de lliurar el dia 4 de maig. 

Setmana del 4 d'abril al 8 de maig 2020

Lliurar el dossier de Kant el dia 4 de maig 

Us indico la feina que haureu de fer a casa

 Setmana del 23 al 27 de març 2020

 

Feu el resum del Tema 1, capítol 2 “La filosofia i la seva història”, pàg. 26

 

2.1. La filosofia antiga (a partir d’Aristòtil)

2.2. La filosofia medieval

2.3 Renaixement i filosofia moderna

2.4 La filosofia contemporània

 

Setmana del 30 de març al 3 d’abril 2020

 

Feu el resum del Tema 3. LA FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

  Capítols

1.    El coneixement científic

2.    El mètode científic

3.  L’optimisme científic i els seus límits


Setmana del 14 al 17 d'abril

Feu el resum del cap. 4 del Tema 3. El cap. es titula "Ciència,  tecnologia i societat " (pàg.75-77)

Contesteu les Activitats de la pàg. 78-79 (són 21 activitats en total).

 

Setmana del 20 d'abril al 24 d'abril 


Continueu fent les activitats encomanades la setmana passada per tal de lliurar-les el divendres 24 d'abril 


Setmana del 27 d'abril a l'1 de maig 


            Feu el comentari de text de la pàg. 80 ("El problema de la demarcació en ciència", de K. Popper)

            Feu el resum del dossier EL FALSACIONISMO DE POPPER.

a          A partir d'ara envieu tot el treball en arxiu Word

Setmana del 11 de maig al 15 de maig 

 Feu la lectura i el resum del tema 5 del llibre de text ("Les cosmovisions i la filosofia de la natura "). Per aquesta setmana treballareu el capítol 1 (La filosofia de la natura) i el capítol 2 (Les cosmovisions antigues).

Setmana del 18 de maig al 22 de maig 

 Continuem treballant el tema 5 del llibre de text ("Les cosmovisions i la filosofia de la natura "). Heu de llegir i resumir el capítol 3 (La visió moderna de l'univers: 3.1. Copèrnic i l'heliocentrisme; 3,2, Les observacions de Bruno, Brahe i Kepler; 33.3. La nova física: Galileu i Newton; 3.4. Les implicacions filosófiques)

Setmana del 25 de maig al 29 de maig 

Data lliurament: divendres 29 de maig

Del Tema 5 heu de resumir el capítol 4 (La cosmovisió actual: 4.1. Einstein i la teoria de la relativitat. 4.3. La física quàntica. 4.3. La teoria del caos. 4.4 Implicacions filosòfiques)

a


Us indico la feina que haureu de fer a casa 


Setmana del 23 al 27 de març 2020 

 Feu el resum del tema 3, L’ésser humà (pàgs. 54 a 67) 

1)L’ésser humà i la filosofia 

 • 1.1. L’antropologia filosòfica 
 • 1.2. Concepcions filosòfiques sobre l’ànima 
 • 1.3.La relació entre el cos i l’ànima 

2) Teories sobre l’ànima humana 

 •  2.1. El dualisme platònic ⁶
 •  2.2 L’ànima segons Aristòtil 
 •  2.3. Agustí d'Hipònim: la veritat és dins nostre 

 2.4. Descartes i el fantasma de la màquina 

 • 3)L’ésser humà té voluntat 
 •  3.1. La voluntat enfront del mecanicisme 

4)L’ésser humà té sentiments 

 •  4.1.El paper dels sentiments en la moral 

5)L’ésser humà com a projecte

Setmana del 30 de març al 3 d'abril

Comenceu a treballar el tema 4 CERQUEM LA VERITAT

Llegiu i fer el resum dels capítols 1-2-3 (pàg.74-79)

Feu les activitats d'aquests 3 capítols (estan ombrejades en verd i en total són 9)

Setmana del 14 al 17 d'abril

Llegiu i feu el resum dels capítols 4-5-6-7 (pàg 80-87)

Feu el resum de la pàg 89 (judicis de fet i judicis de valor) i contesteu les qüestions de l'ombrejat en blau

Setmana del 20 al 24 d'abril 

Continueu fent les activitats encomanades la setmana anterior per tal de lliurar-les el divendres 24 d'abril.  Ho feu a l'ordinador en un arxiu de sord i al nom de l'arxiu poseu Nom i Curs

Setmana del 27 d'abril a l'1 de maig

Llegiu i feu el resum del capítols 1-2-3 del Tema 5 (pàg. 94-101)

Setmana del 11 de maig al 15 de maig

Llegiu i feu el resum del capítols 4 - 5 - 6 del Tema 5 del llibre de text  (pàg. 102 - 105)

Setmana del 18 de maig al 22 de maig

Contesteu les Activitats de la 1 a la 14 de la lliçó 5 del llibre de text (pàgs. 94-100)

Setmana del 25 de maig al 29 de maig

Les activitats de Filosofia d'aquesta setmana són les mateixes que les Activitats de CVE.
Us indico la feina que haureu d’anar fent a casa aquests dies:

Setmana del 23 al 27 de març 2020.

Fer el resum del següents apartats del dossier:
LA TRADICIÓ ARISTOTÈLICA   (Pàg. 11)

 • La finalitat última
 • El terme mitjà
 • Adquirir la prudència
 • Aprendre a triar bé
 • LA TRADICIÓ HEDONISTA   (Pàg. 13)
 • L’hedonisme: el bé suprem és el plaer
 • Hedonisme individual i social
 • L’hedonisme d’Epicur

L’UTILITARISME   (Pàg. 14)

 • Jeremy Bentham
 • John Stuart Mill
 • Felicitat i plaer
 • Qüestions (cal contestar-les)
 • Felicitat i benestar


 Setmana del 30 de març al 3 d'abril

Llegir i fer el resum del cap. IV (La tradició kantiana) amb especial atenció al text de M. García Morente

4) LA TRADICIÓ KANTIANA (pàgs. 16-18)

 • Text de M. García Morente
 • La raó pràctica
 • El test de l'imperatiu
 • Contestar les preguntes del document
 • Formulacions de l'imperatiu categòric
 • Autonomia i dignitat humana

  

Setmana del 14 al 17 d'abril

Llegir i fer el resum del cap. 5

5) LA TRADICIÓ DIALÓGICA (pàg. 18-19)
Contesteu  els exercicis de la pàg 19 (és un repàs general de la lliçó). L'extensió de les respostes no pot ser curta (s'han de raonar)


UN COP TINGUEU TOT EL TREBAL D'AQUESTES 3 SETMANES ENLLESTIT M'HO EMVIEU AL MEU CORREU  PER AVALUAR-LO. LA DATA LÍMIT SERÀ EL 25 D'ABRIL

adelgado@institutcorbera.cat

Setmana del 20 al 24 d'abril 

Continueu fent les activitats encomanades la setmana anterior per tal de lliurar-les el divendres 24 d'abril.  Ho feu a l'ordinador en un arxiu de word i al nom de l'arxiu poseu Nom i Curs

Setmana del 27 a l'1 de maig

Resumir el cap. 1 del Tema 4 (pàg 20-21) i fer les activitats de la pàg 21.

Setmana del 11 de maig al 15 de maig

Resumir del Tema 4 del dossier de CVE els següents capítols:
Cap. 2. La finalitat del dret i els conceptes bàsics sobre el dret.
Cap. 3. Les seguretats jurídiques. 
Cap. 4. Ètica i dret.


Setmana del 18 de maig al 22 de maig

Resumir del Tema 4 del dossier de CVE el capítol 5 (Els drets humans com a moral universal) i feu les activitats i exercicis d'aquest capítol)


Setmana del 25 de maig al 29 de maig
Data lliurament: divendres 29 de maig

Resumiu del Tema 4 els capítols 6-7 del dossier i contesteu les següents qüestions sobre el text d'Aristòtil Ètica a Nicómac  

1)     Per què creus que Aristòtil afirma que la justícia és la virtut complerta?

2)     A més de la justícia legal, Aristòtil distingeix dos tipus més de justícia. Quines són? Explica-les breument.

3)     Explica aquesta frase del text d’Aristòtil; la ley sólo considera la naturaleza de los delitos; y trata a las personas como completamente iguales. Què pretén dir Aristòtil?

4)     En quin tipus de justícia és necessària la figura del jutge? Per què?

5)     Per què rebutja Aristòtil la llei del talió com a criteri de la justícia?

6)     Per què creus que Aristòtil afirma: Si la acción es voluntaria, es justiciable?

7)     Aristòtil distingeix entre allò equitatiu i allò just. Amb quins arguments? Què considera superior: la equitat o la justícia?