Cultura i Valors Ètics

L'assignatura de Cultura i Valors Ètics de 1r d’ESO pr etèn desenvolupar en l’alumne un seguit de competències personals,
interpersonals i socioculturals tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura.
Aquesta matèria té com a nucli la fonamentació dels valors ètics que han d’inspirar els criteris per tal de jutjar fets i accions. En ocupar-dels valors, promou aquelles actituds imprescindibles per viure i conviure en la societat actual, complexa i diversa.

Criteris de qualificació.

Continguts(examen):60%

Procediments propis:30%

Participació:10%

Continguts

Es realitzarà una prova escrita a final de trimestre en un dia fixat en la setmana d'examens. En els examens es podrà restar 0,01 punts per cada falta no reiterada d'ortografia fins a un màxim d'1 punt.

Procediments.

Les activitats(exercicis a classe,qüestions,treballs i dossiers)comptabilitzaranel 30% de la nota. Al final de trimestre es demanarà el dossier amb el recull de totes les activitats i apunts realitzats durant el trimestre. Per poder fer la mitjana es imprescindible entregar el dossier en el plaç indicat. Només es qualificarà fora de plaç de manera justificada i amb una nota màxima de 5.

Per a la presentació del dossier es seguiran els criteris que regeixen la presentació de treballs escrits de l'Institut de Corbera.

Participació

L'actitud a classe, fer els deures i activitats plantejades, la puntualitat en l'entrada a classe,la pulcritud en la presentació de les activitats i dossier i el respecte a classe comptabilitzaran amb el 10% de la nota.

Recuperacions trimestrals.

L’examen de recuperació correspon al percentatge dels continguts (60%), el lliurament dels exercicis pendents
de millora el percentatge dels procediments i el percentatge de procediment d’actitud es manté (40%).

Es farà la mitjana entre els continguts i els procediments, però la nota està condicionada a treure un mínim de
4 en cadascun dels apartats.